میکرو پلاستیک

میکرو پلاستیک ها می توانند تا ۱۰۰ کیلومتر اطراف مرکز دفن پراکنده شوند، آسیب ها و پیامدهای آن برای محیط زیست بسیار خطرناک است #شيوه هاي #نوين بازيافت موضوعي مهم است #به_زي

خواندن بیشتر 0